Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

İşletmelerde Başarıya Giden Yol: Bilgi, Beceri ve Yetenek Yönetimi

20.Kuruluş yılı kapsamında 2012 yılı boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştiren YTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yılın son etkinliğini de 25 Aralık 2012 tarihinde üniversitemiz Oditoryum’unda gerçekleştirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Gelişim Üniversitesi’nin birlikte düzenledikleri panelin konusu “İşletmelerde Başarıya Giden Yol: Bilgi, Beceri ve Yetenek Yönetimi” olarak belirlenmişti.

Panelin açılış konuşmalarını YTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler ARAS ile Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut GÜNER yapmışlardır.

….

Oturum başkanlığını YTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Can MUTLU’nun yaptığı panele; Marmara Üniversitesi’nden Prof.Dr. Emin ARCA, Okan Üniversitesi’ nden Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto, İDEA-E-Öğrenme Çözümleri şirketinin sahibi Ufuk AKBAŞ, Burger King restoranlarının lojistik firması FASDAT’ın Genel Müdürü Celal OKTAY ile YTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Kenan AYDIN’ın konuşmacı olarak katılmışlardır. Panel, izleyiciler tarafından tarafından büyük bir dikkatle izlenmiştir. Bilgi Beceri ve Yetenek Yönetimi temalı söz konusu panelde panelistler özetle aşağıdaki konulara vurgu yapmışlardır;

Prof.Dr. Emin ARCA, esrarengiz Çinli savaşçı ve filozof Sun Tzu tarafından günümüzden iki bin beşyüz yıl önce yazılan Savaş Sanatı kitabının belki de dünyanın en etkili ve saygın strateji kitabı olduğunu vurgulamıştır. Kitap, yazıldığı tarihten bugüne kadar askeri komutanlar ve strateji uzmanları kadar politikacılar ve yöneticiler tarafından da hala aynı tazelikte okunup incelenmekte ve okullarda ders kitabı olarak okutulmaktadır.

ARCA’nın sunumunda; Sun Tzu’nun Savaş Sanatı klasiğinin stratejilerini aktif öğrenme çerçevesinde öğrencilerimizin kendilerinin kullanımlarını sağlamak amacıyla, geçmişten günümüze büyük liderlerin hayatlarını konu alan filmler ve edebi metinler kullanılarak liderlerin öngörülerinde Sun Tzu’nun izlerinin aranmasının beraberce incelenmesi amaçlanmıştır. Sunumda ne tür durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile de ipuçları verilmiştir. Hatta kimilerince liderlerin yükselişlerinin temelindeki stratejilerde Sun Tzu’nun sürekli olarak vurguladığı şu ilkenin yattığı gözlenmektedir: Savaşmadan kazanmak en iyisidir…

Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto,  Yeni Teknolojiler ve Girişimcilik başlıklı konuşmasında aşağıdaki konulara vurgu yapmıştır;

İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde her zaman yeni teknolojiler geliştirerek yaşamlarını kolaylaştırma ve yaşam kalitelerini arttırma çabası içerisinde olmuştur. Teknoloji insanoğlunun ihtiyaçlarına uygun yardımcı alet ve edevatın yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek olarak tanımlanıyor. İlkel aletlerden başlayarak gelişimini sürdüren insanoğlu günümüzdeki küresel fiber ağlara kadar çok farklı teknolojileri devreye alıyor. Yeni pazar, ürün ve/veya süreç fırsatlarını tespit ederek, bu fırsatlardan faydalanmak amacıyla ekonomik bir faaliyetin başlatılması veya genişletilmesi yönündeki çaba girişimcilik olarak değerlendiriliyor.

Gerçekten de girişimcilik bir işe girişme anlamına geliyor yeni teknolojiler de girişilecek bu işlere yenilerini kazandırıyor. Bu çabayı gösteren kişilere de girişimci deniyor. 21. Yüzyılda eleştirel düşünebilen, disiplinler arası çalışabilen, mesleki anlamda bilgi, beceri ve yeterliliklerini sürekli olarak güncelleyip geliştirebilen ve hayat boyu  öğrenmeyi sürdürebilen bireyler aranıyor. Bu yüzden gençlerin kendilerini geliştirip yetiştirmelerine yeniliklere özellikle de teknolojik yeniliklere açık olması büyük önem taşıyor.

İDEA-E-Öğrenme Çözümleri şirketinin sahibi Ufuk Akbaş’ın konuşması  “Enformasyon Çağında Rekabet Edebilmenin Sırrı: Yetenek Yönetimi” üzerine idi. Akbaş, günümüz rekabet ortamındaki başarının sırrının; yetenekli, dünya ile iletişim kurabilen ve bilgiye ulaşabilen onlardan yararlanmasını bilen insan kaynaklarına sahip olmakta yattığını belirtmiştir. Bu bağlamda bu yeteneklerin yönetiminin nasıl olması gerektiği bir başka ifade ile bunların seçilmesi, motive edilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesinin önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

Fasdat Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Celal Oktay ise bir uygulamacı olarak bilgi, beceri ve yetenek yönetiminin iş yaşamındaki önemine vurgu yapmıştır. İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezun ve aynı zamanda İETT’li eski milli voleybolcu olan OKTAY hem bir sporcu hem de bir yönetici olarak; bilgi beceri ve yetenek yönetiminin nasıl olması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Celal Oktay, yöneticisi olduğu şirketin kuruluşundan itibaren elde ettikleri başarılarının temelinde; kalite ve maliyet kontrolünde tedarikçileri ile yürüttükleri işbirliklerinin ve temel ürünlerin(core items) kendi grup bünyelerindeki tesislerde üretme stratejisinin olduğuna vurgu yapmıştır. Türkiye’de gösterdikleri yüksek performans nedeniyle Burger King merkezinden yeni teklifler aldıklarını ve bu bağlamda Çin, Makedonya ve Gürcistan ile birlikte KKTC operasyonlarını da başarı ile hayata geçirdiklerini belirtmiştir. Özellikle Çin operasyonları için; tedarik zinciri alt yapısının iyileştirilmesi ve satınalma süreçlerinin yeniden ele alınması ile maliyetlerin %13 oranında azaltılması aşamalarında elde ettikleri başarılı sonuçlardan söz etmiştir.

Oktay, Fasdat’ın temel yeteneğini ise şöyle tanımlamıştır;

«Etkin ve güçlü; satınalma, üretme ve ürettirme becerileri ile bilgiyi, beceriyi ve sahip olduğu yeteneklerini etkin kullanabilme sayesinde gerek grup içi, gerekse de grup dışı stratejik iş ortaklarının özel taleplerine cevap verebilme ve onların büyümesine katkı sağlarken, kendisini de büyütebilmektir…»

Oktay, Bilgi, beceri ve yetenek ilişkisini; (Bilgi+Beceri)YETENEK  àSonuç olarak formüle etmek istediğini belirterek, burada bilgi ve beceriyi girdi, yeteneği ise üssel bir kuvvet olarak göstermiştir.

Doç. Dr. Kenan Aydın ise konuşmasında; Pazarlama Stratejisi Nasıl Olmalıdır? sorusuna cevap aramıştır;

Aydın, Peter Drucker’ın  “İşletmenin amacı müşteri yaratmak olduğundan, iş girişimleri sadece iki temel işleve sahip olmalıdırlar: pazarlama ve inovasyon. Sonuçları üreten pazarlama ve inovasyondur; geriye kalanların hepsi maliyettir.” tespitleriyle konuşmasına başlamıştır.

Aydın, pazarlama anlayışına gelinceye kadar yaşanan dönemlere ve bu dönemlerin temel özelliklerine vurgu yaptıktan sonra pazarlama anlayışının temel özelliklerini ifade etmiştir; bu bağlamda tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile buna uygun mal ve hizmetlerin üretilmesi ile tüketicilerin memnun edilmesi ve işletmelerin de amaçlarına ulaşmasının sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

Aydın, stratejik pazarlama faaliyetlerinin üç temel alan ve dört organizasyonel seviyenin esas alınarak yapıldığını ifade etmiştir. Bu üç temel alanın; bir işin portföy yönetimi olarak ele alınması, işletmenin güçlü yönleri ile pazar fırsatlarının birlikte değerlendirilmesi ile uzun dönemli hedeflere ulaşmak için bir strateji oluşturulması olduğunu, söz konusu dört organizasyonel seviyenin ise; şirket seviyesi, bölüm seviyesi, iş birimi seviyesi ve ürün seviyesi olduğunu belirtmiştir.

Aydın, her bir organizasyonel seviyede strateji belirlemesinin nasıl yapılması gerektiğini belirttikten sonra özellikle şirket merkezlerinde tüm organizasyona rehberlik edecek stratejik bir iş planının şirket üst yönetimi tarafından nasıl yapılacağını ve aşağıda belirtilen başlıca dört eylemle ilgili kararların nasıl alınması gerektiğini açıklamıştır;

  • Şirket misyonunu tanımlamak
  • Stratejik iş birimlerini kurmak
  • Her bir stratejik iş birimi için kaynak ayırmak
  • Yeni işleri planlamak, küçülmek ya da eski işleri sonlandırmak

 

Aydın, son olarak başarılı bir pazarlama stratejisinin belirlenmesinde 5N 1K sorularına kapsamlı bir biçimde cevap verilmesi gerektiğini ve bunun bir örnek olay olarak IKEA şirketince nasıl uygulandığını belirtmiştir.

Panelin sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler ARAS ve Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut GÜNER tarafından oturum başkanı ve panelistlere plaket takdim edilmiştir.

Bir yanıt yazın