Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

KİTAPLAR

PERAKENDE YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

Perakende sektörü, Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak özellikle 1980’li yılların ortalarından itibaren belirli bir ivme kazanmış ve bugün ABD ve AB perakendeciliği ile boy ölçüşebilecek duruma gelmiştir. Perakendeciliğin gelişim sürecinde bazı temel olgulara vurgu yapmak yerinde olacaktır:

  • Türkiye’de başlangıçta süpermarket, hipermarket ve AVM’lerin gelişimi ön planda iken, son yıllarda indirimli mağazalar (discount stores) daha popüler olmuş; departmanlı (bölümlü) mağazalar ya yok olmuş ya da boyut değiştirerek bağımsız mağaza yerine AVM’lerde konuşlanmışlardır.
  • Yabancı sermayenin pazara girişi yanında yerel perakendeciler de önemli bir konuma gelmişlerdir. Toplam perakende pazarı içerisinde organize perakende yanında geleneksel perakendeciler hâlâ önemli bir paya sahiptirler.
  • Dünya’da ve Türkiye’de toplam perakende satışlar içerisinde e-ticaretin payı hızlı bir biçimde artmaktadır. 2020 yılında dünyada e-ticaretin payının % 14.60 olacağı tahmin edilmektedir.
  • Geleneksel tek kanallı perakendecilik, tüketici ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olamamaktadır. Bu nedenle birbiriyle uyumlu çok kanallı (omnichannel) perakendecilik bir zorunluluk hâline gelmiştir.
  • Çin, 2013 yılında açıkladığı “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile yeni dönemde yeni bir düzen arayışı ile küresel stratejisini geliştirme peşindedir. Çin’in bu yeni stratejisi, dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulacağına işaret etmektedir. Proje, Asya’nın en doğusu ile Atlas Okyanusu’nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacak olması yanında Türkiye’nin de dâhil olduğu 65 ülke ve 3 milyardan fazla nüfusu hedeflemektedir. Bu pazarlar, Başta Walmart ve Carrefour olmak üzere doyuma ulaşmış, ABD ve Batı’nın başlıca perakendecilerini harekete geçirmiştir.
  • 2015 yılında Almanya tarafından ortaya konulan “Endüstri 4.0” ile Japonya’nın geliştirdiği “Toplum 5.0” yeni yaklaşımları öngörmektedir. Bu yeni yaklaşımlar, diğer sektörlerde olduğu gibi, perakende iş yapma biçimlerini de değiştirecektir. Perakende karar vericileri, tüketicilerin eğilim ve davranışlarını anlayabilmek için, yapay zekâ ve büyük veri analizi gibi konulara daha fazla önem vereceklerdir.

Prof. Dr. Kenan Aydın

HİZMET PAZARLAMASI

Gelişmiş ülkelerde hizmetlerin toplam ekonomi içindeki payı %80’lere varmakta, gelişmekte olan ülkelerde de ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Hizmet pazarlaması sadece yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesinde mükemmel bir araç değil, aynı zamanda toplumların kötü talihlerinin değiştirilmesinde ve geleceğin inşa edilmesinde de temel faktördür. Girişimci ise, bu değişim, dönüşü ve bereketi yürütecek olan, teknolojiyi, fırsatı ve değişimi okuyup yazabilen sıradışı insanlardır.

Bu kitap girişimciliği bir kariyer ve yaşam tarzı olarak benimseyenler için kaleme alınmıştır.

ULUSLARARASI VE KÜRESEL PAZARLAMADA KÜLTÜREL ETKİLER

Uluslararası ve küresel pazarlamada Kültürel Etkiler” isimli elinizdeki bu çalışmanın ilk baskısı 2003 yılında yapılmıştır. Bu süreç içerisinde birçok dost ve arkadaşımdan olumlu tepkiler aldığımı söyleyebilirim. Diğer taraftan uluslararası ve küresel pazarlama derslerinde kültürlerin etkisini vurgulamak bakımından yardımcı bir kaynak olarak yaralı olduğunu da belirtmem gerekir.

Bu çalışmanın daha da geliştirilerek temel bir kaynak niteliğine kavuşturulması idealimdir. Ancak, Bu kitabın temel işlevi bir ders kitabı olmak yerine doçentlik çalışma olmasıdır. Halen bu sürecin devam etmesi ve kitabın da mevcudunun kalmaması nedeniyle yeni baskıya ihtiyaç duyulmuştur.

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (ÖRNEK OLAYLARLA ) ”E-PERAKENDECİLİK BÖLÜMÜYLE GENİŞLETİLMİŞ BASKI“

2. BASKIYA ÖNSÖZ

Kitabımızın ilk baskısında BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ve özellikle de ÇİN’deki hızlı büyümeye dikkat çekmiştik. Bugün de ÇİN bir başka proje ile adından söz ettirmektedir. Çin, 2013 yılında açıkladığı “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile yeni dönemde yeni bir düzen arayışı ile küresel stratejisini geliştirmiştir peşimdedir. Çin’in bu yeni stratejisi dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulacağının işaret etmektedir. Bu proje, küresel ekonomiyi hatta dünya siyasetini köklü bir biçimde değirebilecektir. Proje, Asya’nın en doğusu ile Atlas Okyanusu’nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacak olması yanında Türkiye’nin de dahil olduğu 65 ülke ve 3 milyardan fazla nüfusu hedeflemektedir.

Çin ve Hindistan gibi ülkelerde nüfusun 1 milyarı aşması ve yüzde 20 dolayında da bir orta sınıfın ortaya çıkması, bu coğrafyadaki pazarları önemli hale getirmektedir.
2015 yılında Almanya tarafından ortaya konulan “Endüstri 4.0” ile Japonya’nın geliştirdiği “Toplum 5.0” yeni yaklaşımlar karar vericiler tüketicilerin eğilim ve davranışlarını anlayabilmek için Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden; nesnelerin interneti, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konulara daha fazla önem vereceklerdir.

Sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle değişen tüketici davranışları, toplam perakende satışlar içerisinde e-ticaretin payının arıtması sonucunu doğurmuştur. Böylece, fiziki mağaza satışları yanında e-ticaret de önemli bir konuma gelmiştir. Bu durum tek kanalda faaliyet gösteren geleneksel perakendecilerin tehdit altında olduğuna işaret etmektedir. Artık çok kanallı perakendecilik ve hatta bu kanalların da birbiriyle uyumlu olması (Örneğin, bir kanaldan alınan bir ürünün bir başka kanalda iade edilmesi/değişilmesi) bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip yaklaşık 50 milyon kişinin internet kullanıcısı olması e-ticarette son yıllarda önemli artışlar olmasına karşın, toplam perakende ticaret içerisindeki payı hala %5 dolayındadır. TÜSİAD verilerine göre ; dünya genelinde e-ticaret satışlarının perakende satışlar içindeki payının ise 2015 yılında %7.40 olduğunu, 2020 yılında %14.60 olacağı tahmin edilmektedir.

E-Ticaret alanındaki bu gelişmeleri dikkate alarak kitabımızın 2.Baskısına yeni bir bölüm ilave etmenin uygun olacağını düşündük. Bu nedenle kitabımıza, doktora öğrencimiz Yılmaz Yaman’ın yazdığı ve bir örnek olayla (e-bebek.com)desteklediği “Elektronik Ticaret ve Elektronik Perakendecilik” çalışmasını 8. Bölüm olarak ilave ettik Yılmaz Yaman’a bu değerli çalışması için teşekkür ederim.

Kitabımızın basımını gerçekleştiren Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş. sahibi Sn. Seyhan Satar ile ekibine teşekkürlerimi sunmak isterim.